ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • Αστικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών
 • Δίκαιο  Αναγκαστικής Εκτέλεσης
 • Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
 • Εμπορικό κι Εταιρικό Δίκαιο
 • Ηλεκτρονικό Δίκαιο και Δίκαιο του Διαδικτύου
 • Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία
 • Πτωχευτικό Δίκαιο και προπτωχευτικές διαδικασίες
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Real Estate
 • Μεταναστευτικό Δίκαιο και διαδικασίες